Máy d?ch thu?t b?i Microsoft Translator

Tôi em bé... Ch? có tôi thôi..

Ngôn ng? có s?n: ..............................

Tôi em bé... Ch? có tôi thôi..

Tôi sinh ra trong th? gi?i này b?i m?t s? shamanic guide (m?) t? nh?ng khu r?ng Amazon c?a Ecuador và m?t nhà thám hi?m Westerm huy?n bí t? Cuba (cha). Tôi mãi mãi b? khóa trong m?t hành ??ng cân b?ng gi?a th? gi?i... m?t s? th? gi?i ch? có th? t??ng t??ng... khi tôi ?ã c? g?ng ?? chia s? nh?ng th?c t? bên trong... nhi?u l?n tôi ?ã ???c nh?o báng ho?c hi?u l?m... Không còn tôi s? ?n ??ng sau b?c t??ng ???c xây d?ng trong cu?c ??i này... Tôi ??n ra kh?i pháo ?ài c?a tôi cô ??n... ra kh?i bóng t?i...

??ng trong các tia c?a m?t m?t tr?i m?i... Bình minh c?a m?t k? nguyên m?i... th? gi?i s? ???c nh?ng gì?

Tôi em bé... Ch? có tôi thôi..

M?c nh?p này ?ã ???c ??ng trong Th? và ???c g?n th? , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . ?ánh d?u các Permalink. Th?c hi?n theo b?t k? ý ki?n ? ?ây v?i các RSS ngu?n c?p d? li?u cho bài ??ng này. ??ng m?t nh?n xét ho?c ?? l?i m?t trackback: Trackback URL.

?? l?i câu tr? l?i

  • Gi? hàng