Máy d?ch thu?t b?i Microsoft Translator

Làm th? nào ?? hành thi?n

Ngôn ng? có s?n: ..............................

Tôi thích thi?n. Có hai lo?i c?a thi?n ??nh, ho?t ??ng và b? ??ng thi?n. Ho?t ??ng hòa gi?i là khi b?n t?p trung vào m?t ?i?u và m?t ?i?u ch?. M?t ví d? v? m?t thi?n ??nh ho?t ??ng là ph??ng pháp ??m ng??c n?i b?n ??m xu?ng t? n?m m??i cho m?t trong khi b?n th? giãn. M?t thi?n ??nh th? ??ng là m?t trong nh?ng n?i mà m?c tiêu là ?? ??t ???c m?t m?c ?? không suy ngh?. Vì v?y, nó ?òi h?i b?n ph?i ng?i xu?ng và không ngh? r?ng b?t c? ?i?u gì. G?n nh? là ?èn ?ã ?i t?i r?p chi?u phim và ch??ng trình là v? ?? b?t ??u. B?n ch? c?n ng?i ? ?ó ch? ??i cho hi?n th? ?? b?t ??u và không ngh? r?ng, ch? c?n quan sát. Vì v?y th? ??ng thi?n v? c? b?n là ch? quan sát nh?ng gì x?y ra trong tâm trí c?a b?n và không ?nh h??ng ??n n?i dung. D??i ?ây, tôi s? mô t? nh?ng hai k? thu?t nh? tôi s? d?ng chúng.

Thi?n ??nh ho?t ??ng:

Ng?i hay n?m xu?ng và nh?n ???c tho?i mái. M?t m?t vài sâu th? và sau ?ó b?t ??u ??m backwords t? n?m m??i ??n m?t v?i m?i xông lên nh? m?t s?. M?i xông lên c?ng nên ???c kèm v?i cho phép ?i c?a c?ng th?ng. Tôi mu?n s? d?ng m?t sigh tâm th?n (nh? m?t ngáp) v?i m?i xông lên tôi ??m nh? là ph??ng pháp ?a thích c?a tôi cho phép ?i. M?t khi tôi ??t ???c m?t, tôi có th? kh?i ??ng ??m ng??c tùy thu?c vào n?u tôi mu?n ti?p t?c hành thi?n. M?t khi tôi nh?n ???c vào m?t ???ng rãnh meditational t?t tôi th??ng làm m?t vài countdowns.

Thi?n ??nh th? ??ng:

Ng?i hay n?m xu?ng và nh?n ???c tho?i mái. Hãy hít th? sâu vài và sau ?ó don ’ t tr? ti?n chú ý ??n h?i th? c?a b?n. Cho phép nó ?? có m?t nh?p ?i?u t? nhiên. Bây gi?, ch? c?n quan sát b?t k? ho?t ??ng nào ?ang x?y ra trong tâm trí c?a b?n. Don ’ t c? g?ng tích c?c t?o ra nh?ng gì b?n th?y, ch? c?n quan sát. B?n có th? c?n ph?i ??t m?t máy báo ??ng vì b?n giành chi?n th?ng ’ t th?m chí mu?n ?? suy ngh? v? làm th? nào long thi?n ??nh c?a b?n. Sau m?t vài phút, b?n s? b?t ??u có r?t nhi?u hình ?nh theta. Cùng m?t hình ?nh nh? m? ??c. Tôi th??ng làm ?i?u này trong kho?ng 30 phút.

Có r?t nhi?u l?i ích ?? thi?n ??nh và nó c?n ???c th?c hi?n nhi?u l?n nh?t có th?. Tôi s? ??ng m?t bài vi?t m?i trên nh?ng l?i ích c?a thi?n s?m. Stay tuned và vui ch?i!

M?c nh?p này ?ã ???c ??ng trong K? thu?t và ???c g?n th? , , , , , , , , , , , , , , , , . ?ánh d?u các Permalink. Th?c hi?n theo b?t k? ý ki?n ? ?ây v?i các RSS ngu?n c?p d? li?u cho bài ??ng này. ??ng m?t nh?n xét ho?c ?? l?i m?t trackback: Trackback URL.

?? l?i câu tr? l?i

  • Gi? hàng