Máy d?ch thu?t b?i Microsoft Translator

C? ng??i ngoài hành tinh ?ã xây d?ng các kim t? tháp?

Ngôn ng? có s?n: ..............................

T?i sao các kim t? tháp và nhi?u c?u trúc c? chi?c trên chính xác t? tính dòng. Nó g?n nh? xu?t hi?n nh? là n?u h? ?ã có quy?n truy c?p vào thi?t b? công ngh? tiên ti?n mà h? ?ã s? d?ng ?? phát hi?n các l?c l??ng th?n bí. Ng??i ngoài hành tinh c? ??i ?ã giúp con ng??i xây d?ng các c?u trúc. Nó có th? là h? ?ã làm, nh?ng tôi s? ?? xu?t m?t gi? thuy?t là ?? làm th? nào các c?u trúc có th? ???c xây d?ng trên các ???ng dây vô hình.

Có th? nó ?ã là không ph?i t?m ?ng công ngh?, nh?ng mà chúng tôi ?ã th?c s? có th? th?y các l?c l??ng th?n bí? Chúng tôi ?ã có m?t c? quan c?m giác mà chúng tôi s? d?ng? The Pineal Gland còn ???c g?i là The Third Eye b?i c? mystics là m?t tuy?n nh? n?m gi?a hai bán c?u não. The Pineal Gland t?o ra t? tr??ng vì nó có ch?a magnetit. Có th? pituitary ’ s t? tr??ng t??ng tác v?i các l?nh v?c magntic trái ??t? Gi?ng nh? hai nam châm t??ng tác v?i nhau. Nó c?ng ch?a các tinh th? ???c g?i là các tinh th? hyroxyapatite. ?ô th? này có nhi?u tính n?ng c?a m?t th??ng xuyên c?a b?n, bao g?m c? photoreceptors và m?t ?ng kính. ?ô th? này là ánh sáng nh?y c?m và ki?m soát nhi?u c?a c? th? khác nhau biorhythms t? nhiên. The Pineal c?ng làm vi?c trong s? hòa h?p v?i c?a b?n tuy?n vùng d??i ??i là giám ??c c?a ?ói, khát, ham mu?n tình d?c và the biological clock ?i?u khi?n quá trình lão hóa c?a b?n. Theo ??i v?i khoa h?c ti?n hóa, m?t th? ba này t?i m?t th?i ?i?m t?n t?i bên ngoài h?p s? c?a chúng tôi tr??c khi receding vào h?p s?. M?t th? ba này có v? nh? v?i tôi, là nh?ng l?i gi?i thích h?p lý nh?t ?? làm th? nào ng??i c? ??i bi?t n?i l?c l??ng vô hình c?a dòng. B?i vì h? ?ã có th? nhìn th?y chúng.

?ã có r?t nhi?u thí nghi?m khoa h?c trên các thu?c tính c?a các tinh th? bên trong The Pineal Gland. Ch? c?n ?? trích d?n m?t vài các nhà khoa h?c nh? Baconnier Simon, Lang Sidney B. và De Seze Rene ng??i ?ã vi?t nh?ng phát hi?n c?a h? trên gi?y có tiêu ?? m?i tinh th? trong the Pineal Gland: ??c tính và vai trò ti?m n?ng trong Electromechano-Transduction. Nh?ng gì h? phát hi?n ra là các tinh th? này th?c s? có th? ?i?u ch?nh vào các khu v?c khác nhau c?a quang ph? ?i?n t?. Vì v?y, nó không xa l?y r?ng hàng tr?m ho?c hàng ngàn n?m tr??c c? quan c?m giác này là ch? ??ng h?n. B?i vì nó ?ã ch? ??ng h?n, nó là kh? thi mà h? ?ã có th? xem và phát hi?n các khu v?c khác c?a quang ph? ?i?n t? ?ó cho phép h? ?? xây d?ng các c?u trúc c? ??i.

Tôi không nói r?ng ng??i ngoài hành tinh c? ?ã không giúp chúng tôi công ngh? ho?c theo nh?ng cách khác. Tôi ch? c?n chia s? m?t trong nh?ng c?a tôi gi? thuy?t c?a m?t cách khác có ng??i c? ??i có th? ?ã coi các l?c l??ng c?a ???ng dây vô hình mà không có ph??ng ti?n công ngh?. Nó có th? là r?ng nh? m?t th? ba c?a chúng tôi ?ã tr? thành d?n d?n thêm ?ang ng?, r?ng chúng tôi d?n d?n m?t huy?n di?u n?i v?i thiên nhiên mà chúng tôi ?ã có m?t l?n? Huy?n di?u tr??ng d?y ph??ng pháp kích ho?t m?t th? ba. Các k? thu?t này huy?n di?u s? cho phép chúng tôi ?? k?t n?i l?i v?i các l?c l??ng th?n bí m?t l?n n?a và cho phép chúng tôi tái khám phá di s?n tinh th?n c?a chúng tôi?

The Pineal Gland làm cho tôi ngh? v? nh?ng gì khác có th?. Chúng ta bi?t r?ng The Pineal Gland là ph? trách biological clock và lão hóa c?a chúng tôi. Nó làm cho tôi t? h?i n?u có nh?ng ng??i ra có nh?ng ng??i ?ã th?c s? b? ch?m ho?c th?m chí ng?ng l?i ??ng h? sinh h?c c?a h?. ?i?u này có ngh?a r?ng có th? r?ng có nh?ng ng??i ra có nh?ng ng??i có th? b?t t?? Tôi ngh? r?ng không có. Ngay c? trong su?t th?i gian ?ó ?ã ???c nh?ng ng??i khác ho?c thông qua m?t tâm th?n kích ho?t b?t th??ng di truy?n ho?c s?a ??i các tuy?n Pineal c?a h? và ng?ng lão hóa. Các v? tiên có th? s?ng gi?a chúng tôi bây gi?. Nh?ng kinh nghi?m tay ??u tiên và các v? tiên có th? chia s? ki?n th?c s? là bao la. Các v? tiên th?m chí có th? là các nhà xây d?ng c? ??i các kim t? tháp.

Vì v?y, nhi?u câu h?i v? s? ti?n hóa c?a chúng tôi và c?a chúng tôi l?ch s? con ng??i. ?ã làm ng??i ngoài hành tinh c? giúp con ng??i trong quá kh? c?a chúng tôi v? công ngh? và tinh th?n? Có ph?i chúng ta h?u du? c?a ng??i ngoài hành tinh? Chúng tôi ?ã xây d?ng các kim t? tháp? ?i?u gì d??ng nh? không th? có ph?i chúng ta con ng??i có kh? n?ng c?a? Là b?t t? c?a h? gi?a chúng tôi? Trong bài này, tôi ??t ra nhi?u câu h?i. M?t ngày các câu tr? l?i có th? ng?c nhiên v?i chúng tôi.

M?c nh?p này ?ã ???c ??ng trong Khoa h?c và ???c g?n th? , , , , , , , , , , , , , , , , , . ?ánh d?u các Permalink. Th?c hi?n theo b?t k? ý ki?n ? ?ây v?i các RSS ngu?n c?p d? li?u cho bài ??ng này. ??ng m?t nh?n xét ho?c ?? l?i m?t trackback: Trackback URL.

5 suy ngh? v?"C? ng??i ngoài hành tinh ?ã xây d?ng các kim t? tháp?"

  1. Louis Tác gi? ??ng bài

   Hi novawave,
   Là hoàn toàn là m?t kh? n?ng r?ng c? x?a ng??i ngoài hành tinh ?ã giúp chúng tôi v?i công ngh? tinh th?n, nh? ?i ra kh?i c? th? và telekinesis. Trong s? nh?ng l?i d?y Ai C?p và ch? t??ng hình h? miêu t? nh?ng ng??i r?i kh?i c? th? c?a h?. H? g?i là c? th? nonphysical BA và nó có th? ?? l?i c? th? trong khi ng? và ?i du l?ch b?t c? n?i nào trong th?i gian ho?c không gian. :)

 1. novawave

  tôi ?ã nh?n nó t? khoa h?c tinh th?n
  có ’ s m?t kênh tuy?t v?i trên youtube, b?n nên tìm ki?m
  h? có 21 video gi?i thích t?t c? m?i th? và m?t s? video khác

  tôi ’ s? g?i m?t liên k?t n?u b?n ’ tái quan tâm : D

?? l?i câu tr? l?i

 • Gi? hàng