Máy d?ch thu?t b?i Microsoft Translator

Mugged trong khi ra kh?i c? th?

Ngôn ng? có s?n: ..............................

 Ngày 4-1-2012, kho?ng 1 tôi ??t xu?ng v?i b?n gái c?a tôi ?i ng?. Tôi ngay l?p t?c c?m th?y m?t c?m giác c?a b?n phát hành t? c? th? c?a tôi. Tôi l?n ra và ??ng d?y. Không có k? ho?ch ?? có ???c ra kh?i c? th? c?a tôi tôi ?ã quy?t ??nh ch? c?n ?i b? bên ngoài và có l? ch? bay xung quanh. Tôi ?i qua b?c t??ng và h??ng v? phía các khu v??n. Nh? tôi ?ã ?i b? qua v??n, tôi ?ã ???c ?? xu?ng m?t ??t. Tôi ?ã c? g?ng ?? có ???c, nh?ng không th?. ??t nhiên, m?t ng??i ?àn ông ?ã nh?n trên ??u trang c?a tôi là ?? ??m b?o tôi và ông b?t ??u súng tr??ng thông qua các túi c?a tôi. Tôi ?ã có trên m?t s? qu?n jean và ông ki?m tra phía tr??c và phía sau túi c?a tôi. Ông didn ’ t nói m?t t?, nh? ông ?ã làm ?i?u này. Tôi ngh? r?ng “ nh?ng gì ??a ng?c x?y ra ? ?ây. Ng??i ?àn ông này ?ã ??p tôi xu?ng? Ông mugging tôi? ” tôi quy?t ??nh tr? l?i c? th? c?a tôi vì tình tr?ng này leo tôi ra ngoài. Tôi ng?ng ho?t ??ng tr? l?i vào c? th? c?a tôi, nh?ng th?y r?ng tôi ?ã ???c v?n còn b? tê li?t. Tôi ngh? ??n b?n thân mình “ không có v?n ??, tôi ch? s? lung ngón tay c?a tôi nh? bình th??ng. Oh oh, nothings x?y ra. ” tôi b?t ??u d?n d?n nh?n ???c lo l?ng khi tôi ?ã th? m?i th? tôi có th? ?? thoát ra kh?i nhà n??c tê li?t ?? avail không có. Tôi b?t ??u c? g?ng ?? có ???c b?n gái c?a tôi ’ s s? chú ý nh? cô n?m bên c?nh v?i tôi. Tôi c? g?ng g?i ?i?n tho?i cho cô ?y nh?ng ch? có th? qu?n lý ?? nh?n ra nh?ng gì tôi c?m nh?n âm thanh nh? gurgling. Tôi ?ã c? g?ng di chuy?n các ngón tay c?a tôi, th?m chí ch? ?? có ???c s? chú ý c?a cô. Sau nh?ng gì có v? nh? m?t v?nh c?u cô b?t ??u l?c tôi. S? tê li?t n? và tôi ?ã có th? nói cho mình nh?ng gì ?ã x?y ra. Cô nói r?ng cô ?y nghe tôi làm whimpering ti?ng ?n và nó ??a nó m?t th?i gian ?? th?c s? làm cho tôi th?c d?y.

 

Afterthoughts:

* Tôi ?ã ng? t??c do làm vi?c mu?n cho vài ngày qua. ?ây có ph?i là lý do t?i sao nó ?ã khó kh?n nh? v?y ?? phá v? catalepsy ho?c anh chàng này ?ã làm ?i?u ?ó v?i tôi?

* T?i sao hành vi l? t? ?ây nh?ng ng??i. Ông là m?t ng??i v?a m?i qua ??i, nh?ng ng??i ?ã làm nh?ng gì ông s? th??ng làm tr??c khi ch?t?

* Câu h?i và câu h?i thêm.

M?c nh?p này ?ã ???c ??ng trong Nh?ng kinh nghi?m m?i nh?t, V?t lý và ???c g?n th? , , , , , , , , , , , , , , . ?ánh d?u các Permalink. Th?c hi?n theo b?t k? ý ki?n ? ?ây v?i các RSS ngu?n c?p d? li?u cho bài ??ng này. Nh?ng ý ki?n ?óng, nh?ng b?n có th? ?? l?i m?t trackback: Trackback URL.
  • Gi? hàng